Over ons

De Eritrese Orthodoxe Kerk in Nederland

 

 1. Het kerkgenootschap draagt de naam ‘Eritrese Orthodoxe Tewahdo Kerk Subbisdom van Nederland’, hierna ook genoemd ‘Subbisdom’.
 2. Het kerkgenootschap heeft zijn zetel in Nederland te Haarlem.
 3. Het kerkgenootschap heeft rechtspersoonlijkheid ingevolge artikel 2 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. Het kerkgenootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
 4. Het kerkgenootschap maakt deel uit van de Eritrese Orthodoxe Tewahdo Kerk zetelende in Eritrea.
 5. Het kerkgenootschap is ingedeeld in territoriale eenheden, genaamd parochies of staties.
 6. De kerkorde, de Qale Awadi, van de Eritrese Orthodoxe Tewahdo Kerk zetelende in Eritrea is van toepassing voor zover deze niet in strijd is met de wet zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. Indien bepalingen uit de Qale Awadi in strijd zijn met de wet of dit statuut, zijn die bepalingen onverbindend voor het kerkgenootschap.
 7. Besluiten van kerkelijke autoriteiten, colleges, ambtsdragers of organen anderszins van de Eritrese Orthodoxe Tewahdo Kerk dan wel haar onderdelen zijn bindend binnen het kerkgenootschap voor zover die besluiten niet in strijd zijn met de wet zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 Boek 2 Burgerlijk Wetboek of dit statuut. Indien die besluiten in strijd zijn met de wet of dit statuut, zijn die besluiten onverbindend voor het kerkgenootschap.
 8. De Qale Awadi is opgesteld in de taal Tigrigna: de tekst in deze taal is gezaghebbend en prevaleert boven vertalingen in andere talen.

 

 

Grondslag

Het kerkgenootschap belijdt en aanvaardt als leer:

 1. De Bijbel, zijnde het Woord van God, bevattende alle canonieke en deuterocanonieke boeken;
 2. De geloofsbelijdenissen, dogma’s en besluiten van de Oecumenische Concilies van Nicea I gehouden in het jaar 325 Anno Domini, Constantinopel I gehouden in het jaar 381 Anno Domini en Efeze, gehouden in het jaar 431 Anno Domini;
 3. Tewahdo, dat is Eenheid: de Heer Jezus Christus is in essentie Een: Eén Lichaam door incarnatie en Hij is ongetwijfeld absoluut God en absoluut mens;
 4. De Eenheid en Drie-Eenheid van God en God is Drie in Naam, Handelingen en Personen en God is Eén in Goddelijkheid, Autoriteit en Essentie. De Namen van de dire Personen in de Drie-Eenheid zijn de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
 5. De Eritrese Orthodoxe Tewahdo Kerk is een apostolische, hiërarchisch georganiseerde kerk;
 6. De Eritrese Orthodoxe Tewahdo Kerk kenmerkt zich door Eenheid in het geloof, de Orthodoxe leer, overtuiging, gedachtegoed en hoop overeenkomstig hetgeen geschreven is: “En het zal worden een kudde, een herder.” (Johannes 10:16);
 7. De Eritrese Orthodoxe Tewahdo Kerk is Heilig en de leden zijn geheiligd (1 Timotheüs 4:7);
 8. De Eritrese Orthodoxe Tewahdo Kerk is gegrondvest op twee pilaren, te weten ten eerste de Bijbel en ten tweede de Apostolische traditie, bestaande uit de overlevering van de apostelen en de kerkvaders door de eeuwen heen gelijk geschreven is “Gelijk ons hebben overgeleverd degenen, die van het begin aan ooggetuigen en dienaren van het woord geweest zijn.” (Lucas 1:2).

Doelstellingen en opdrachten

Het kerkgenootschap heeft de volgende doelstellingen en opdrachten:

 1. Het bewaren, zorgdragen en handhaven van de juiste leer;
 2. Bevorderen en coördineren van samenwerking van parochies binnen het subbisdom;
 3. Het onderhouden van contacten met kerkelijke autoriteiten, colleges, ambtsdragers of organen anderszins van de Eritrese Orthodoxe Tewahdo Kerk buiten Nederland, in het bijzonder met het Bisdom van Europa;
 4. Het behouden en bewaren van de Heilige Arken die aan het kerkgenootschap zijn toevertrouwd;
 5. Het toezicht houden op de viering van de Heilige Liturgie overeenkomstig de riten van de Eritrese Orthodoxe Tewahdo Kerk binnen de parochies van het subbisdom;
 6. Het toezicht houden op en begeleiden van verkiezingen van bestuurders van parochies binnen het subbisdom;
 7. Het toezicht houden op de procedure en het voeren van overleg met de betrokken kerkelijke autoriteiten, colleges, ambtsdragers of organen anderszins van de Eritrese Tewahdo Kerk teneinde te komen tot benoeming van priesters binnen het subbisdom;
 8. Het houden van opzicht en, indien daartoe aanleiding is, uitoefening van tucht op leden van de Eritrese Orthodoxe Tewahdo Kerk binnen het subbisdom;
 9. Het beheer van het vermogen van het subbisdom waaronder het houden van toezicht op beheerders van vermogen van parochies binnen het subbisdom;
 10. Het – voor zover in de Nederlandse context noodzakelijk, mogelijk en relevant – in stand houden van departementen van geestelijk onderwijs, diensten van priesters, zondagscholen, kerkelijke discipline en tucht, media, financiën en kerkelijk erfgoed een en ander zoals omschreven in artikel 61 van de Qale Awadi;
 11. Het scheppen van voorwaarden voor een goede rechtspositieregeling van bezoldigde functionarissen werkzaam binnen het subbisdom en parochies daarbinnen alsmede het houden van toezicht op de uitvoering daarvan;
 12. Het brengen van het Evangelie overeenkomstig de Leer van de Eritrese Orthodoxe Tewahdo Kerk aan alle mensen binnen het gebied van het subbisdom zoals geschreven is “dat in Zijn Naam gepredikt moest worden, bekering tot vergeving der zonden aan alle volken.” (Lucas 24:42);
 13. Het verzorgen van onderwijs in de Leer van de Eritrese Orthodoxe Tewahdo kerk;
 14. Het versterken en steunen van en op andere wijzen – waaronder scholing – bijdragen aan de relatie tussen God en leden van het subbisdom en de mogelijkheid te bieden geheiligd te worden door berouw te tonen en terug te keren naar God;
 15. Het beslechten van geschillen binnen het subbisdom;
 16. Het vertegenwoordigen van de Eritrese Orthodoxe Tewahdo Kerk in Nederland;
 17. Het bevorderen van de oecumenische relaties met andere kerken in Nederland.